--> Webontwerpservice | Webdesign en paginasnelheidoptimalisatie

Voorwaarden & Voorwaarden

Yorkshire ontwerpvoorwaarden en Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten, inclusief websiteontwikkeling, SEO, training en alle ontwerpdiensten, die door Yorkshire Design aan u, de klant, worden geleverd in combinatie met elke relevante offerte die aan u wordt verstrekt, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Aanvaarding van een offerte of gebruik van de diensten wordt beschouwd als aanvaarding van deze voorwaarden. Als u nog vragen heeft, aarzel dan niet om deze te stellen Neem contact met ons op.

1. Kosten
De kosten voor onze diensten staan vermeld in de projectofferte die u ontvangt Yorkshire-ontwerp Ltd schriftelijk. Yorkshire Design behoudt zich het recht voor om offertes te wijzigen of de levering van de relevante diensten te weigeren na het verstrijken van een validatieperiode van 30 dagen.

Tenzij anders overeengekomen, vereisen alle website-ontwerpdiensten een vooruitbetaling van minimaal vijfentwintig (25) procent van het totaal van de projectofferte voordat de werkzaamheden aanvangen. Een tweede betaling van vijfenzeventig (75) procent is vereist nadat de klant het werk heeft beoordeeld en ondertekend, voordat het naar de server wordt geüpload of het materiaal wordt vrijgegeven.

U stemt ermee in om Yorkshire Design alle extra kosten te vergoeden die nodig zijn voor de voltooiing van het werk. Kosten kunnen bestaan uit (maar zijn niet beperkt tot) de aankoop van domeinnamen, speciale lettertypen, stockfoto's en serververhuur. Voor alle andere diensten, inclusief rapporten en alle trainingen, is een aanbetaling van vijfentwintig (25) procent nodig om de boeking te vergemakkelijken, terwijl de overige vijfenzeventig (75) procent verschuldigd is bij ondertekening van het project.

2. Facturering en betalingen
Yorkshire Design zal facturen indienen in overeenstemming met de aangegeven termijnen. Facturen worden normaliter per e-mail verzonden, maar papieren facturen zijn op aanvraag verkrijgbaar. Betaling dient te geschieden na ontvangst van de factuur door de opdrachtgever. Betaling dient te geschieden via Paypal of via bankoverschrijving. Bankgegevens zijn beschikbaar op facturen.

Indien u nalaat een betaling aan Yorkshire Design te verrichten op de vervaldatum, zonder de rechtsmiddelen van Yorkshire Design krachtens of in verband met deze algemene voorwaarden te beperken, dient u rente te betalen over het achterstallige bedrag ter hoogte van 4% per jaar boven de bankrente. van de Engelse basisrente. Deze rente loopt dagelijks op vanaf de vervaldatum tot aan de daadwerkelijke betaling van het achterstallige bedrag, zowel vóór als na het vonnis. U betaalt de rente samen met het achterstallige bedrag.

Rekeningen die dertig (30) dagen na factuurdatum onbetaald blijven, worden als verzuim beschouwd. Als u informatie of bestanden bijhoudt op Yorkshire Design webruimte, zal Yorkshire Design, naar eigen goeddunken, al dergelijk materiaal van zijn webruimte verwijderen. Yorkshire Design is niet verantwoordelijk voor eventueel verlies van gegevens als gevolg van het verwijderen van diensten. Het verwijderen van dergelijk materiaal ontheft u niet van de verplichting om openstaande kosten op uw rekening te betalen. Klanten met een betalingsachterstand gaan akkoord met het betalen van redelijke kosten aan Yorkshire Design, inclusief juridische kosten en kosten voor incasso door externe instanties, die Yorkshire Design heeft gemaakt bij het afdwingen van deze voorwaarden.

3. Klantbeoordeling
Yorkshire Design biedt u de mogelijkheid om het uiterlijk en de inhoud van de website te beoordelen tijdens de ontwerpfase en zodra de algehele ontwikkeling van de website is voltooid. Bij de voltooiing van het project worden dergelijke materialen geacht te zijn geaccepteerd en goedgekeurd, tenzij u Yorkshire Design binnen tien (10) dagen na de datum waarop de materialen aan u beschikbaar zijn gesteld, hiervan op de hoogte stelt.

4. Doorlooptijd en inhoudscontrole
Yorkshire Design zal uw website installeren en openbaar plaatsen of leveren vóór de datum die is gespecificeerd in het projectvoorstel, of op de datum waarop Yorkshire Design de eerste betaling ontvangt, tenzij er specifiek om een vertraging wordt gevraagd en deze door Yorkshire Design is overeengekomen. In ruil daarvoor stemt u ermee in om Yorkshire Design te voorzien van alle noodzakelijke medewerking, informatie, materialen en gegevens, toegang tot personeel en tijdige besluitvorming die redelijkerwijs door ons vereist kunnen worden voor de optimale uitvoering van onze diensten. Dit omvat het delegeren van één persoon als primair aanspreekpunt om ons te helpen de opdracht op een bevredigende en snelle manier te laten verlopen.

Tijdens het project vereist Yorkshire Design dat u website-inhoud levert; tekst, afbeeldingen, films en geluidsbestanden, samen met eventuele relevante achtergrondinformatie. In het geval van rapportage- en trainingsdiensten hebben wij de gevraagde achtergrondinformatie nodig om onze rapporten te kunnen voltooien en onze bevindingen tijdig te kunnen presenteren, zoals u van ons verwacht.

5. Het niet verstrekken van de vereiste inhoud
Yorkshire Design is een klein bedrijf en om efficiënt te blijven moeten we ervoor zorgen dat het werk binnen de geplande tijd wordt uitgevoerd. Het kan voorkomen dat wij aanbiedingen voor ander werk en vragen moeten afwijzen om ervoor te zorgen dat uw werk op het afgesproken tijdstip wordt voltooid. Daarom vragen wij u vooraf alle benodigde gegevens door te geven. Bij elke gelegenheid waarbij er geen vooruitgang kan worden geboekt met uw website omdat we niet binnen het afgesproken tijdsbestek de vereiste informatie hebben ontvangen en we daardoor vertraging oplopen, behouden we ons het recht voor om een toeslag van maximaal 10% op onze kosten in rekening te brengen. Als de services een zoekmachine omvatten optimalisatie, hebben we vooraf de tekstinhoud voor uw website nodig, zodat de SEO efficiënt kan worden gepland en voltooid voordat deze aan u wordt voltooid en gepresenteerd.

Als u ermee instemt ons de vereiste informatie te verstrekken en dit vervolgens niet binnen een week na aanvang van het project doet, behouden wij ons het recht voor om het project te sluiten en wordt het resterende saldo onmiddellijk opeisbaar. Simpel gezegd: geef ons pas toestemming om te beginnen als u er klaar voor bent.

OPMERKING: Tekstinhoud moet worden aangeleverd als een Microsoft Word-, e-mail- (of vergelijkbaar) document waarbij de pagina's in het aangeleverde document de inhoud van de relevante pagina's op uw website vertegenwoordigen. Deze pagina's moeten dezelfde titels hebben als de overeengekomen websitepagina's.

Neem contact met ons op als u hierover uitleg nodig heeft.

6. Webbrowsers
Yorkshire Design doet er alles aan om ervoor te zorgen dat websites zo worden ontworpen dat ze door de meerderheid van de bezoekers worden bekeken. Websites zijn ontworpen om te werken met de meest populaire huidige browsers (bijv. Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge enz.). U gaat ermee akkoord dat Yorkshire Design de correcte functionaliteit van alle browsersoftware op elk besturingssysteem niet kan garanderen.

Yorkshire Design kan geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor webpagina's die niet acceptabel worden weergegeven in nieuwe versies van browsers die zijn uitgebracht nadat de website is ontworpen en overgedragen. Als zodanig behoudt Yorkshire Design zich het recht voor om offertes te maken voor alle werkzaamheden die verband houden met het wijzigen van het website-ontwerp of de websitecode, zodat deze werkt met bijgewerkte browsersoftware nadat de inhoud is geleverd.

7. Beëindiging
Beëindiging van de diensten moet schriftelijk worden aangevraagd en zal van kracht worden na ontvangst van een dergelijke kennisgeving. E-mail- of telefonische verzoeken tot beëindiging van de dienstverlening worden niet gehonoreerd totdat en tenzij schriftelijk bevestigd. U wordt gefactureerd voor het voltooide werk (inclusief eventuele gemaakte kosten, zoals uiteengezet in clausule 1) tot de datum van de eerste kennisgeving van annulering, met volledige betaling binnen dertig (30) dagen.

8. Schadeloosstelling
Alle diensten van Yorkshire Design mogen uitsluitend voor wettige doeleinden worden gebruikt. U stemt ermee in om Yorkshire Design schadeloos te stellen en te vrijwaren van alle schade, verliezen en kosten die voortvloeien uit alle acties of claims die voortvloeien uit het gebruik van de diensten van Yorkshire Design.

9. Intellectuele eigendommen
Intellectuele-eigendomsrechten betekent patenten, gebruiksmodellen, rechten op uitvindingen, auteursrecht en naburige en naburige rechten, handelsmerken en dienstmerken, bedrijfsnamen en domeinnamen, rechten op opmaak en handelskleding, goodwill en het recht om te vervolgen wegens flauwvallen of oneerlijk concurrentie, rechten op ontwerpen, databankrechten, rechten op het gebruik en de bescherming van de vertrouwelijkheid van vertrouwelijke informatie, en alle andere intellectuele eigendomsrechten, in elk geval ongeacht of deze geregistreerd of niet-geregistreerd zijn en met inbegrip van alle aanvragen en rechten om aan te vragen en te worden verleend, verlengingen of uitbreidingen van, en rechten om voorrang te claimen op, dergelijke rechten en alle soortgelijke of gelijkwaardige rechten of vormen van bescherming die nu of in de toekomst in enig deel van de wereld bestaan of zullen bestaan.

Alle achtergrondeigendommen, inclusief maar niet beperkt tot eventuele intellectuele eigendomsrechten op gegevens, bestanden en grafische logo's die u zelf aan Yorkshire Design verstrekt, zijn en blijven het exclusieve eigendom van de partij die er eigenaar van is (of, indien van toepassing, de derde partij van wie zijn recht om het onroerend goed te gebruiken).

U verleent ons hierbij een niet-exclusieve licentie om dergelijk materiaal te publiceren en te gebruiken, waarvoor een sublicentie kan worden verleend aan elke contractant die namens Yorkshire Design optreedt. U moet toestemming verkrijgen om informatie of bestanden te gebruiken die auteursrechtelijk beschermd zijn door een derde partij. U bent verder verantwoordelijk voor het verlenen van toestemming en rechten aan Yorkshire Design voor het gebruik ervan. Een contract voor website-ontwerp en/of plaatsing wordt door u aan Yorkshire Design beschouwd als een garantie dat al dergelijke toestemmingen en bevoegdheden zijn verkregen. U zult Yorkshire Design schadeloos stellen en schadeloos stellen voor alle schade, verliezen en kosten die voortvloeien uit alle acties of claims die aan ons zijn verstrekt.

Alle eigendommen zullen toebehoren aan en eigendom zijn van de partij die deze creëert of ontwikkelt.

10. Vertrouwelijkheid
Elke partij zal redelijke inspanningen leveren om alle informatie en documentatie die door de andere partij voor of na de datum van deze voorwaarden openbaar wordt gemaakt, vertrouwelijk te houden. Dit heeft betrekking op alle software, activiteiten, producten, processen, transacties, handelsgeheimen of de zaken van een van de partijen (inclusief maar niet beperkt tot alle bijbehorende software, specificaties, ontwerpen en afbeeldingen) of die door een van de partijen als vertrouwelijk is aangemerkt en waarvoor geen gebruik zal worden gemaakt vertrouwelijke informatie voor enig ander doel dan de uitvoering van zijn verplichtingen onder deze voorwaarden. De klant mag geen vertrouwelijke informatie aan derden bekendmaken zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Yorkshire Design Ltd. Deze clausule blijft van kracht na de beëindiging van deze voorwaarden, om welke reden dan ook.

Gedurende de looptijd van deze voorwaarden mag de opdrachtgever de vertrouwelijke informatie openbaar maken aan zijn werknemers en onderaannemers voor zover dit redelijkerwijs noodzakelijk is voor de doeleinden van deze voorwaarden. De opdrachtgever zal ervoor zorgen dat elke ontvanger op de hoogte wordt gesteld van en voldoet aan al onze geheimhoudingsverplichtingen onder deze voorwaarden alsof de ontvanger zelf partij was bij deze voorwaarden.

De verplichtingen in dit artikel 10 zijn niet van toepassing op vertrouwelijke informatie die:

• Op de datum van deze voorwaarden al in, of op enig moment na de datum van deze voorwaarden, via het publieke domein anders dan door schending van deze voorwaarden door de klant;

• Zonder beperking aan de klant of enige ontvanger verstrekt door een derde partij die hiertoe te goeder trouw het recht heeft; of

• Vereist om openbaar te worden gemaakt door de klant op grond van wettelijke of regelgevende vereisten, op voorwaarde dat de klant ons zo snel mogelijk op de hoogte stelt als redelijkerwijs verwacht mag worden voor een dergelijke openbaarmaking.

Alle tastbare vormen van vertrouwelijke informatie, inclusief maar niet beperkt tot alle samenvattingen, kopieën en uittreksels van vertrouwelijke informatie, ongeacht of deze door ons is opgesteld of niet, zijn het exclusieve eigendom van de klant en zullen door ons onmiddellijk aan de klant worden geleverd zodra klanten verzoeken of de beëindiging van deze voorwaarden (afhankelijk van wat zich eerder voordoet). De klant mag geen vertrouwelijke informatie kopiëren, reproduceren, publiceren of verspreiden zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

11. Gegevensbescherming
Voor de doeleinden van deze clausule betekent de Wet op Gegevensbescherming de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679, de Wet Bescherming Persoonsgegevens 2018, alle andere gegevensbeschermings- en/of privacywetten die van toepassing zijn op Yorkshire Design, en alle toepasselijke wetten die deze vervangen, wijzigen , van tijd tot tijd het bovenstaande uitbreiden, opnieuw invoeren of consolideren.

Beide partijen zullen voldoen aan alle toepasselijke vereisten van de wetgeving inzake gegevensbescherming. Deze clausule is een aanvulling op, en ontslaat, verwijdert of vervangt niet de verplichtingen of rechten van een partij onder de Wet op de Gegevensbescherming.

De klant zal zich houden aan de wetgeving inzake gegevensbescherming in verband met het verzamelen, opslaan en verwerken van persoonlijke gegevens (waaronder het verstrekken van alle vereiste informatie over eerlijke verwerking aan en het verkrijgen van alle noodzakelijke toestemming van de betrokkenen), en de uitoefening en uitvoering van uw respectieve rechten en verplichtingen onder deze algemene voorwaarden, inclusief alle instructies die de klant aan ons geeft en het bijhouden van alle relevante wettelijke registraties en kennisgevingen zoals vereist onder de wetgeving inzake gegevensbescherming.

Beide partijen erkennen dat als Yorkshire Design namens de klant persoonlijke gegevens verwerkt bij het uitvoeren van zijn verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst, de klant de verwerkingsverantwoordelijke is en Yorkshire Design de verwerker in het kader van de wetgeving inzake gegevensbescherming.

De omvang, aard en het doel van de verwerking door Yorkshire Design, de duur van de verwerking en de soorten persoonsgegevens en categorieën van betrokkenen worden uiteengezet in onze Privacyverklaring en de projectofferte.

Met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens onder deze algemene voorwaarden zullen wij:

• Persoonsgegevens alleen namens u verwerken op basis van en in overeenstemming met uw gedocumenteerde instructies zoals uiteengezet in dit artikel 11 (zoals van tijd tot tijd bijgewerkt in overeenstemming met de partijen), tenzij dit vereist is door de toepasselijke wetgeving; in een dergelijk geval zullen wij u vóór de verwerking op de hoogte stellen van die wettelijke vereiste, tenzij die wet dergelijke informatie verbiedt om belangrijke redenen van openbaar belang;

• Ervoor zorgen dat personen die bevoegd zijn om persoonsgegevens te verwerken zich tot geheimhouding hebben verplicht of een passende wettelijke geheimhoudingsplicht hebben;

• Implementeren en onderhouden van passende technische en organisatorische maatregelen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens; u erkent hierbij dat u ervan overtuigd bent dat onze verwerkingsactiviteiten en technische en organisatorische maatregelen geschikt zijn voor de doeleinden waarvoor u onze diensten wilt gebruiken en dat u ons inschakelt om de persoonsgegevens te verwerken;

• Alle verzoeken van betrokkenen die wij ontvangen direct naar u doorverwijzen en, rekening houdend met de aard van de verwerking, u bijstaan met passende technische en organisatorische maatregelen, voor zover dit mogelijk is, voor het nakomen van uw verplichting om te reageren op verzoeken tot uitoefening van de de rechten van de betrokkene vastgelegd in Hoofdstuk III van de AVG;

• U helpen bij het waarborgen van de naleving van de verplichtingen op grond van de artikelen 32 tot en met 36 van de AVG, rekening houdend met de aard van de verwerking en de informatie die ons ter beschikking staat en alleen in het geval dat redelijkerwijs niet van u kan worden verwacht dat u aan de vereisten van de artikelen voldoet 32 t/m 36 zonder onze informatie en/of hulp (u beschikt bijvoorbeeld niet over of heeft anderszins geen toegang tot de gevraagde informatie). Wij kunnen onze redelijke kosten op basis van tijd en materiaal in rekening brengen om u dergelijke hulp te bieden;

• Bewaar persoonlijke gegevens in overeenstemming met de bewaartermijnen uiteengezet in onze Privacyverklaring;

• U alle informatie ter beschikking stellen die nodig is om de naleving van de verplichtingen uit artikel 28, lid 3, aan te tonen en audits, inclusief inspecties, mogelijk maken en eraan bijdragen, uitgevoerd door u of een andere door u gemachtigde auditor, op voorwaarde dat: (i) u ons geeft minimaal 7 dagen van tevoren op de hoogte stellen dat een audit of inspectie vereist is; (ii) u ons een redelijke termijn geeft om aan elk informatieverzoek te voldoen; (iii) ervoor zorgen dat alle informatie die door u of uw auditor(s) wordt verkregen of gegenereerd in verband met dergelijke informatieverzoeken, inspecties en audits strikt vertrouwelijk wordt gehouden; (iv) ervoor zorgen dat een dergelijke audit of inspectie wordt uitgevoerd tijdens normale kantooruren, met minimale verstoring van onze activiteiten; (v) per kalenderjaar is niet meer dan één audit en één informatieverzoek toegestaan; en (vi) het betalen van onze redelijke kosten voor het assisteren bij het verstrekken van informatie en het mogelijk maken van inspecties en audits;

• Redelijke stappen ondernemen om de betrouwbaarheid te garanderen van iedereen aan wie wij toegang geven tot persoonlijke gegevens, en ervoor zorgen dat de toegang in elk geval beperkt is tot die personen die de relevante persoonlijke gegevens moeten kennen of er toegang toe moeten hebben, voor zover noodzakelijk voor de doeleinden van de voorwaarden ; En

• U onverwijld (en indien mogelijk binnen 24 uur) op de hoogte stellen wanneer wij of een subverwerker kennis krijgen van een inbreuk in verband met persoonsgegevens die betrekking heeft op persoonsgegevens die namens u worden verwerkt, waarbij u voldoende informatie wordt verstrekt om u in staat te stellen aan eventuele rapportage- of informatieverplichtingen te voldoen betrokkenen van het lek in verband met persoonsgegevens.

Hierbij geeft u Yorkshire Design toestemming om subverwerkers in te schakelen voor de verwerking van persoonsgegevens namens u. Wij zullen u informeren voordat wij namens u verwerkte persoonsgegevens overdragen aan een nieuwe subverwerker. Na ontvangst van dergelijke informatie dient u ons op de hoogte te stellen als u bezwaar maakt tegen de nieuwe subverwerker. Als u binnen zeven kalenderdagen na ontvangst van de informatie geen bezwaar maakt tegen de subverwerker, wordt u geacht de subverwerker te hebben geaccepteerd. Als u redelijkerwijs bezwaar heeft gemaakt tegen de nieuwe subverwerker en de partijen er niet binnen een redelijke termijn in zijn geslaagd overeenstemming te bereiken over een oplossing, heeft u het recht deze voorwaarden te beëindigen met een door u bepaalde opzegtermijn, onverminderd eventuele andere rechtsmiddelen. beschikbaar op grond van de wet of contract. Tijdens de opzegtermijn zullen wij geen namens u verwerkte persoonsgegevens overdragen aan de subverwerker.

Yorkshire Design zal passende schriftelijke overeenkomsten aangaan met al haar subverwerkers onder voorwaarden die grotendeels vergelijkbaar zijn met deze algemene voorwaarden. Wij blijven primair aansprakelijk jegens u voor de uitvoering of niet-uitvoering van de verplichtingen van de subverwerkers. Op uw verzoek zijn wij verplicht informatie te verstrekken over elke subverwerker, waaronder naam, adres en de verwerking die door de subverwerker wordt uitgevoerd.

Wij zullen namens u verwerkte persoonsgegevens niet overdragen naar een land buiten het Verenigd Koninkrijk dat door de Europese Commissie niet wordt erkend als een land dat een passend beschermingsniveau heeft in overeenstemming met de wetgeving inzake gegevensbescherming, tenzij de overdracht wordt bewerkstelligd door middel van dergelijke juridisch afdwingbare mechanismen. ) voor de overdracht van persoonlijke gegevens, zoals van tijd tot tijd toegestaan op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming.

12. Standaard medialevering
Tenzij anders aangegeven in de projectofferte, gaat deze overeenkomst ervan uit dat alle tekst door u in elektronisch formaat wordt aangeleverd (Word of Google Docs geleverd via USB-stick, e-mail of FTP) en dat alle foto's en andere grafische afbeeldingen fysiek worden aangeleverd in afdrukken van hoge kwaliteit, geschikt voor scannen of elektronisch in .gif-, .jpeg-, .png- of .tiff-formaat. Hoewel Yorkshire Design alle redelijke pogingen zal ondernemen om afbeeldingen of gedrukt materiaal dat is verstrekt voor gebruik bij het maken van uw website, terug te sturen, kan een dergelijke teruggave niet worden gegarandeerd.

13. Ontwerpkrediet en marketing
Een link naar Yorkshire Design zal in kleine letters of in een kleine afbeelding onderaan uw website verschijnen, tenzij u specifiek vraagt dat deze niet aanwezig is. Als er een afbeelding wordt gebruikt, wordt deze zo ontworpen dat deze past in het algehele ontwerp van de site.

U stemt ermee in dat de ontwikkelde website in het portfolio van Yorkshire Design mag worden gepresenteerd en verleent Yorkshire Design hierbij een wereldwijde, eeuwigdurende, niet-exclusieve licentie om zijn naam, logo en merknaam te gebruiken voor reclame-, marketing- en promotionele activiteiten.

14. Servers van derden
Yorkshire Design ontwerpt en test websites om op zijn eigen servers te werken. Zodra de website voltooid is, brengen we de website over naar uw eigen server die u beheert, en op dit punt, zodra u zich heeft afgemeld, zullen eventuele fouten die optreden nadat de site is geüpload en getest een kost van £ 60 per uur (plus btw) met zich meebrengen. om software te repareren die af en toe hapert of defect is.

Wij hanteren een transparant systeem waarin u volledige controle heeft over uw website en domeinnaam. Om deze controle te aanvaarden, moet u ook accepteren dat eventuele softwarefouten na voltooiing de genoemde reparatie- en onderhoudskosten met zich meebrengen.

Voor eventuele daaropvolgende reparaties of onderhoud is tijdelijke toegang tot uw server via FTP nodig om de vereiste werkzaamheden te voltooien.

15. Wijzigingen na plaatsing
In het geval dat U wijzigingen wilt aanbrengen aan de website nadat deze is geïnstalleerd, gaat u ermee akkoord Yorkshire Design de mogelijkheid te geven een prijsopgave te doen voor dergelijke wijzigingen. Er bestaat geen verplichting om de offerte van Yorkshire Design te aanvaarden.

Yorkshire Design kan geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor eventuele wijzigingen die door uzelf of door derden aan de website worden aangebracht nadat deze zijn geïnstalleerd. Dergelijke wijzigingen omvatten, maar zijn niet beperkt tot toevoegingen, wijzigingen of verwijderingen.

16. Domeinnamen
Yorkshire Design kan namens u domeinnamen aankopen. Betaling met betrekking tot en verlenging van deze domeinnamen is uw eigen verantwoordelijkheid. We kunnen het domein in ons Godaddy-account houden, of als alternatief kunnen we de domeinnaam naar u overdragen in overeenstemming met ons eerlijke ontwerpproces. Het verlies, de annulering of anderszins van het domein veroorzaakt door niet of te late betaling valt niet onder de verantwoordelijkheid van Yorkshire Design. Om er zeker van te zijn dat de betaling tijdig wordt ontvangen, dient u de betalingstermijnen bij te houden.

17. Producten van derden
Software van derden die Yorkshire Design ermee instemt te leveren, wordt geleverd in overeenstemming met de standaardvoorwaarden van de relevante licentiegever. De eenmalige licentiekosten voor dergelijke software van derden zijn inbegrepen in de op grond van artikel 1 te betalen kosten.

18. Algemeen
Deze voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen de partijen en vervangen alle eerdere verklaringen, beloften, garanties, garanties, afspraken en overeenkomsten tussen hen, zowel schriftelijk als mondeling, met betrekking tot hun onderwerp. Het nalaten of vertragen door een partij om enig recht of rechtsmiddel uit te oefenen dat krachtens deze overeenkomst of de wet wordt geboden, vormt geen verklaring van afstand van dat of enig ander recht of rechtsmiddel, noch zal het verdere uitoefening van dat of enig ander recht of rechtsmiddel verhinderen of beperken. remedie.

Deze voorwaarden geven geen aanleiding tot rechten op grond van de Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999 om enig deel van deze voorwaarden af te dwingen. Geen enkele wijziging van deze voorwaarden is van kracht tenzij deze schriftelijk is vastgelegd en is ondertekend door de partijen (of hun bevoegde vertegenwoordigers).

Een kennisgeving aan een partij op grond van of in verband met deze voorwaarden dient schriftelijk en in het Engels te gebeuren, per e-mail of via bezorgservice op de volgende werkdag. Kennisgevingen aan de Klant worden verzonden naar het e-mailadres of adres dat het laatst aan Yorkshire Design is meegedeeld. Kennisgevingen aan Yorkshire Design moeten worden verzonden naar het e-mailadres of adres vermeld op https://yorkshiredesign.co.uk/contact-us.

19. Digitale marketing en training
Yorkshire Design zal de componenten van het door u gekozen werkgebied voor digitale marketing honoreren, op voorwaarde dat er een overeenkomst wordt gesloten voor een contract van minimaal 3 maanden en dat maandelijkse betalingen vooraf worden ontvangen, op maandelijkse basis in overeenstemming met de startdatum van het contract. Mocht de betaling niet op tijd binnen zijn, dan betreuren wij het dat de verdere werkzaamheden worden stopgezet totdat dit is verholpen.

Voor trainingen is bij boeking een vooruitbetaling van vijfentwintig (25) procent vereist, waarbij de resterende vijfenzeventig (75) procent verschuldigd is zodra de training is begonnen.

20. Aansprakelijkheid
Niets in deze voorwaarden zal de aansprakelijkheid van een van beide partijen uitsluiten of beperken voor: (a) overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door nalatigheid; b) fraude; of (c) enige andere aansprakelijkheid die niet kan worden uitgesloten of beperkt onder de toepasselijke wetgeving.

Yorkshire Design is op grond van of in verband met deze voorwaarden of enig onderpandcontract niet aansprakelijk voor: (a) omzetverlies; (b) verlies van werkelijke of verwachte winst; (c) verlies van contracten; (d) omzetverlies; (e) verlies van kansen; (f) verlies van goodwill of reputatie; (g) verlies van, schade aan of corruptie van gegevens; (h) indirecte schade of gevolgschade; (i) verlies of schade veroorzaakt door een onnauwkeurigheid, weglating, vertraging of fout, hetzij als gevolg van nalatigheid of een andere oorzaak bij de productie van de website; of (j) verlies of beschadiging van de kunstwerken/foto's van de Klant die voor de website zijn aangeleverd, hetzij als gevolg van nalatigheid of anderszins.

De volledige aansprakelijkheid van Yorkshire Design jegens u met betrekking tot welke claim dan ook of schending van deze overeenkomst, al dan niet voortkomend uit nalatigheid, is beperkt tot de kosten betaald voor de diensten onder deze overeenkomst met betrekking tot welke de schending is ontstaan.

21. Deelbaarheid
In het geval dat een of meer bepalingen van deze overeenkomst ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar worden geacht, blijven de overige bepalingen van deze overeenkomst onaangetast en zal de overeenkomst niet alleen om deze reden nietig zijn. Een dergelijke ongeldige, onwettige of niet-afdwingbare bepaling zal worden vervangen door een wederzijds aanvaardbare geldige, wettelijke en afdwingbare bepaling, die het dichtst in de buurt komt van de bedoeling van de partijen die aan de oorspronkelijke bepaling ten grondslag liggen.

22. Toepasselijk recht en jurisdictie
Deze voorwaarden en elk geschil of claim (inclusief niet-contractuele geschillen of claims) die voortvloeit uit of verband houdt met deze voorwaarden of het onderwerp of de formatie ervan, worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Engeland en Wales. Elke partij gaat er onherroepelijk mee akkoord dat de rechtbanken van Engeland en Wales de exclusieve jurisdictie hebben om geschillen of claims (inclusief niet-contractuele geschillen of claims) te beslechten die voortvloeien uit of verband houden met deze voorwaarden of het onderwerp of de vorming ervan.

Bijgewerkt op 6 januari 2024

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten, inclusief websiteontwikkeling, SEO, training en alle ontwerpdiensten, die door Yorkshire Design aan u, de klant, worden geleverd in combinatie met elke relevante offerte die aan u wordt verstrekt, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Aanvaarding van een offerte of gebruik van de diensten wordt beschouwd als aanvaarding van deze voorwaarden. Als u nog vragen heeft, aarzel dan niet om deze te stellen Neem contact met ons op.

1. Kosten
De kosten voor onze diensten worden vastgelegd in de projectofferte die u schriftelijk van Yorkshire Design Ltd ontvangt. Yorkshire Design behoudt zich het recht voor om offertes te wijzigen of de levering van de relevante diensten te weigeren na het verstrijken van een validatieperiode van 30 dagen.

Tenzij anders overeengekomen, vereisen alle website-ontwerpdiensten een vooruitbetaling van minimaal vijfentwintig (25) procent van het totaal van de projectofferte voordat de werkzaamheden aanvangen. Een tweede betaling van vijfenzeventig (75) procent is vereist nadat de klant het werk heeft beoordeeld en ondertekend, voordat het naar de server wordt geüpload of het materiaal wordt vrijgegeven.

U stemt ermee in om Yorkshire Design alle extra kosten te vergoeden die nodig zijn voor de voltooiing van het werk. Kosten kunnen bestaan uit (maar zijn niet beperkt tot) de aankoop van domeinnamen, speciale lettertypen, stockfoto's en serververhuur. Voor alle andere diensten, inclusief rapporten en alle trainingen, is een aanbetaling van vijfentwintig (25) procent nodig om de boeking te vergemakkelijken, terwijl de overige vijfenzeventig (75) procent verschuldigd is bij ondertekening van het project.

2. Facturering en betalingen
Yorkshire Design zal facturen indienen in overeenstemming met de aangegeven termijnen. Facturen worden normaliter per e-mail verzonden, maar papieren facturen zijn op aanvraag verkrijgbaar. Betaling dient te geschieden na ontvangst van de factuur door de opdrachtgever. Betaling dient te geschieden via Paypal of via bankoverschrijving. Bankgegevens zijn beschikbaar op facturen.

Indien u nalaat een betaling aan Yorkshire Design te verrichten op de vervaldatum, zonder de rechtsmiddelen van Yorkshire Design krachtens of in verband met deze algemene voorwaarden te beperken, dient u rente te betalen over het achterstallige bedrag ter hoogte van 4% per jaar boven de bankrente. van de Engelse basisrente. Deze rente loopt dagelijks op vanaf de vervaldatum tot aan de daadwerkelijke betaling van het achterstallige bedrag, zowel vóór als na het vonnis. U betaalt de rente samen met het achterstallige bedrag.

Rekeningen die dertig (30) dagen na factuurdatum onbetaald blijven, worden als verzuim beschouwd. Als u informatie of bestanden op de webruimte van Yorkshire Design bewaart, zal Yorkshire Design, naar eigen goeddunken, al dit materiaal van zijn webruimte verwijderen. Yorkshire Design is niet verantwoordelijk voor eventueel verlies van gegevens als gevolg van het verwijderen van diensten. Het verwijderen van dergelijk materiaal ontheft u niet van de verplichting om openstaande kosten op uw rekening te betalen. Klanten met een betalingsachterstand gaan akkoord met het betalen van redelijke kosten aan Yorkshire Design, inclusief juridische kosten en kosten voor incasso door externe instanties, die Yorkshire Design heeft gemaakt bij het afdwingen van deze voorwaarden.

3. Klantbeoordeling
Yorkshire Design biedt u de mogelijkheid om het uiterlijk en de inhoud van de website te beoordelen tijdens de ontwerpfase en zodra de algehele ontwikkeling van de website is voltooid. Bij de voltooiing van het project worden dergelijke materialen geacht te zijn geaccepteerd en goedgekeurd, tenzij u Yorkshire Design binnen tien (10) dagen na de datum waarop de materialen aan u beschikbaar zijn gesteld, hiervan op de hoogte stelt.

4. Doorlooptijd en inhoudscontrole
Yorkshire Design zal uw website installeren en openbaar plaatsen of leveren vóór de datum die is gespecificeerd in het projectvoorstel, of op de datum waarop Yorkshire Design de eerste betaling ontvangt, tenzij er specifiek om een vertraging wordt gevraagd en deze door Yorkshire Design is overeengekomen. In ruil daarvoor stemt u ermee in om Yorkshire Design te voorzien van alle noodzakelijke medewerking, informatie, materialen en gegevens, toegang tot personeel en tijdige besluitvorming die redelijkerwijs door ons vereist kunnen worden voor de optimale uitvoering van onze diensten. Dit omvat het delegeren van één persoon als primair aanspreekpunt om ons te helpen de opdracht op een bevredigende en snelle manier te laten verlopen.

Tijdens het project vereist Yorkshire Design dat u website-inhoud levert; tekst, afbeeldingen, films en geluidsbestanden, samen met eventuele relevante achtergrondinformatie. In het geval van rapportage- en trainingsdiensten hebben wij de gevraagde achtergrondinformatie nodig om onze rapporten te kunnen voltooien en onze bevindingen tijdig te kunnen presenteren, zoals u van ons verwacht.

5. Het niet verstrekken van de vereiste inhoud
Yorkshire Design is een klein bedrijf en om efficiënt te blijven moeten we ervoor zorgen dat het werk binnen de geplande tijd wordt uitgevoerd. Het kan voorkomen dat wij aanbiedingen voor ander werk en vragen moeten afwijzen om ervoor te zorgen dat uw werk op het afgesproken tijdstip wordt voltooid. Daarom vragen wij u vooraf alle benodigde gegevens door te geven. Wanneer er geen vooruitgang kan worden geboekt met uw website omdat we niet binnen het afgesproken tijdsbestek de vereiste informatie hebben ontvangen en we daardoor vertraging oplopen, behouden we ons het recht voor om een toeslag van maximaal 10% op onze kosten in rekening te brengen. Als het om zoekmachineoptimalisatie gaat, hebben we vooraf de tekstinhoud van uw website nodig, zodat de SEO efficiënt kan worden gepland en voltooid voordat deze aan u wordt opgeleverd en gepresenteerd.

Als u ermee instemt ons de vereiste informatie te verstrekken en dit vervolgens niet binnen een week na aanvang van het project doet, behouden wij ons het recht voor om het project te sluiten en wordt het resterende saldo onmiddellijk opeisbaar. Simpel gezegd: geef ons pas toestemming om te beginnen als u er klaar voor bent.

OPMERKING: Tekstinhoud moet worden aangeleverd als een Microsoft Word-, e-mail- (of vergelijkbaar) document waarbij de pagina's in het aangeleverde document de inhoud van de relevante pagina's op uw website vertegenwoordigen. Deze pagina's moeten dezelfde titels hebben als de overeengekomen websitepagina's.

Neem contact met ons op als u hierover uitleg nodig heeft.

6. Webbrowsers
Yorkshire Design doet er alles aan om ervoor te zorgen dat websites zo worden ontworpen dat ze door de meerderheid van de bezoekers worden bekeken. Websites zijn ontworpen om te werken met de meest populaire huidige browsers (bijv. Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge enz.). U gaat ermee akkoord dat Yorkshire Design de correcte functionaliteit van alle browsersoftware op elk besturingssysteem niet kan garanderen.

Yorkshire Design kan geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor webpagina's die niet acceptabel worden weergegeven in nieuwe versies van browsers die zijn uitgebracht nadat de website is ontworpen en overgedragen. Als zodanig behoudt Yorkshire Design zich het recht voor om offertes te maken voor alle werkzaamheden die verband houden met het wijzigen van het website-ontwerp of de websitecode, zodat deze werkt met bijgewerkte browsersoftware nadat de inhoud is geleverd.

7. Beëindiging
Beëindiging van de diensten moet schriftelijk worden aangevraagd en zal van kracht worden na ontvangst van een dergelijke kennisgeving. E-mail- of telefonische verzoeken tot beëindiging van de dienstverlening worden niet gehonoreerd totdat en tenzij schriftelijk bevestigd. U wordt gefactureerd voor het voltooide werk (inclusief eventuele gemaakte kosten, zoals uiteengezet in clausule 1) tot de datum van de eerste kennisgeving van annulering, met volledige betaling binnen dertig (30) dagen.

8. Schadeloosstelling
Alle diensten van Yorkshire Design mogen uitsluitend voor wettige doeleinden worden gebruikt. U stemt ermee in om Yorkshire Design schadeloos te stellen en te vrijwaren van alle schade, verliezen en kosten die voortvloeien uit alle acties of claims die voortvloeien uit het gebruik van de diensten van Yorkshire Design.

9. Intellectuele eigendommen
Intellectuele-eigendomsrechten betekent patenten, gebruiksmodellen, rechten op uitvindingen, auteursrecht en naburige en naburige rechten, handelsmerken en dienstmerken, bedrijfsnamen en domeinnamen, rechten op opmaak en handelskleding, goodwill en het recht om te vervolgen wegens flauwvallen of oneerlijk concurrentie, rechten op ontwerpen, databankrechten, rechten op het gebruik en de bescherming van de vertrouwelijkheid van vertrouwelijke informatie, en alle andere intellectuele eigendomsrechten, in elk geval ongeacht of deze geregistreerd of niet-geregistreerd zijn en met inbegrip van alle aanvragen en rechten om aan te vragen en te worden verleend, verlengingen of uitbreidingen van, en rechten om voorrang te claimen op, dergelijke rechten en alle soortgelijke of gelijkwaardige rechten of vormen van bescherming die nu of in de toekomst in enig deel van de wereld bestaan of zullen bestaan.

Alle achtergrondeigendommen, inclusief maar niet beperkt tot eventuele intellectuele eigendomsrechten op gegevens, bestanden en grafische logo's die u zelf aan Yorkshire Design verstrekt, zijn en blijven het exclusieve eigendom van de partij die er eigenaar van is (of, indien van toepassing, de derde partij van wie zijn recht om het onroerend goed te gebruiken).

U verleent ons hierbij een niet-exclusieve licentie om dergelijk materiaal te publiceren en te gebruiken, waarvoor een sublicentie kan worden verleend aan elke contractant die namens Yorkshire Design optreedt. U moet toestemming verkrijgen om informatie of bestanden te gebruiken die auteursrechtelijk beschermd zijn door een derde partij. U bent verder verantwoordelijk voor het verlenen van toestemming en rechten aan Yorkshire Design voor het gebruik ervan. Een contract voor website-ontwerp en/of plaatsing wordt door u aan Yorkshire Design beschouwd als een garantie dat al dergelijke toestemmingen en bevoegdheden zijn verkregen. U zult Yorkshire Design schadeloos stellen en schadeloos stellen voor alle schade, verliezen en kosten die voortvloeien uit alle acties of claims die aan ons zijn verstrekt.

Alle eigendommen zullen toebehoren aan en eigendom zijn van de partij die deze creëert of ontwikkelt.

10. Vertrouwelijkheid
Elke partij zal redelijke inspanningen leveren om alle informatie en documentatie die door de andere partij voor of na de datum van deze voorwaarden openbaar wordt gemaakt, vertrouwelijk te houden. Dit heeft betrekking op alle software, activiteiten, producten, processen, transacties, handelsgeheimen of de zaken van een van de partijen (inclusief maar niet beperkt tot alle bijbehorende software, specificaties, ontwerpen en afbeeldingen) of die door een van de partijen als vertrouwelijk is aangemerkt en waarvoor geen gebruik zal worden gemaakt vertrouwelijke informatie voor enig ander doel dan de uitvoering van zijn verplichtingen onder deze voorwaarden. De klant mag geen vertrouwelijke informatie aan derden bekendmaken zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Yorkshire Design Ltd. Deze clausule blijft van kracht na de beëindiging van deze voorwaarden, om welke reden dan ook.

Gedurende de looptijd van deze voorwaarden mag de opdrachtgever de vertrouwelijke informatie openbaar maken aan zijn werknemers en onderaannemers voor zover dit redelijkerwijs noodzakelijk is voor de doeleinden van deze voorwaarden. De opdrachtgever zal ervoor zorgen dat elke ontvanger op de hoogte wordt gesteld van en voldoet aan al onze geheimhoudingsverplichtingen onder deze voorwaarden alsof de ontvanger zelf partij was bij deze voorwaarden.

De verplichtingen in dit artikel 10 zijn niet van toepassing op vertrouwelijke informatie die:

• Op de datum van deze voorwaarden al in, of op enig moment na de datum van deze voorwaarden, via het publieke domein anders dan door schending van deze voorwaarden door de klant;

• Zonder beperking aan de klant of enige ontvanger verstrekt door een derde partij die hiertoe te goeder trouw het recht heeft; of

• Vereist om openbaar te worden gemaakt door de klant op grond van wettelijke of regelgevende vereisten, op voorwaarde dat de klant ons zo snel mogelijk op de hoogte stelt als redelijkerwijs verwacht mag worden voor een dergelijke openbaarmaking.

Alle tastbare vormen van vertrouwelijke informatie, inclusief maar niet beperkt tot alle samenvattingen, kopieën en uittreksels van vertrouwelijke informatie, ongeacht of deze door ons is opgesteld of niet, zijn het exclusieve eigendom van de klant en zullen door ons onmiddellijk aan de klant worden geleverd zodra klanten verzoeken of de beëindiging van deze voorwaarden (afhankelijk van wat zich eerder voordoet). De klant mag geen vertrouwelijke informatie kopiëren, reproduceren, publiceren of verspreiden zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

11. Gegevensbescherming
Voor de doeleinden van deze clausule betekent de Wet op Gegevensbescherming de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679, de Wet Bescherming Persoonsgegevens 2018, alle andere gegevensbeschermings- en/of privacywetten die van toepassing zijn op Yorkshire Design, en alle toepasselijke wetten die deze vervangen, wijzigen , van tijd tot tijd het bovenstaande uitbreiden, opnieuw invoeren of consolideren.

Beide partijen zullen voldoen aan alle toepasselijke vereisten van de wetgeving inzake gegevensbescherming. Deze clausule is een aanvulling op, en ontslaat, verwijdert of vervangt niet de verplichtingen of rechten van een partij onder de Wet op de Gegevensbescherming.

De klant zal zich houden aan de wetgeving inzake gegevensbescherming in verband met het verzamelen, opslaan en verwerken van persoonlijke gegevens (waaronder het verstrekken van alle vereiste informatie over eerlijke verwerking aan en het verkrijgen van alle noodzakelijke toestemming van de betrokkenen), en de uitoefening en uitvoering van uw respectieve rechten en verplichtingen onder deze algemene voorwaarden, inclusief alle instructies die de klant aan ons geeft en het bijhouden van alle relevante wettelijke registraties en kennisgevingen zoals vereist onder de wetgeving inzake gegevensbescherming.

Beide partijen erkennen dat als Yorkshire Design namens de klant persoonlijke gegevens verwerkt bij het uitvoeren van zijn verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst, de klant de verwerkingsverantwoordelijke is en Yorkshire Design de verwerker in het kader van de wetgeving inzake gegevensbescherming.

De omvang, aard en het doel van de verwerking door Yorkshire Design, de duur van de verwerking en de soorten persoonsgegevens en categorieën van betrokkenen worden uiteengezet in onze Privacyverklaring en de projectofferte.

Met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens onder deze algemene voorwaarden zullen wij:

• Persoonsgegevens alleen namens u verwerken op basis van en in overeenstemming met uw gedocumenteerde instructies zoals uiteengezet in dit artikel 11 (zoals van tijd tot tijd bijgewerkt in overeenstemming met de partijen), tenzij dit vereist is door de toepasselijke wetgeving; in een dergelijk geval zullen wij u vóór de verwerking op de hoogte stellen van die wettelijke vereiste, tenzij die wet dergelijke informatie verbiedt om belangrijke redenen van openbaar belang;

• Ervoor zorgen dat personen die bevoegd zijn om persoonsgegevens te verwerken zich tot geheimhouding hebben verplicht of een passende wettelijke geheimhoudingsplicht hebben;

• Implementeren en onderhouden van passende technische en organisatorische maatregelen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens; u erkent hierbij dat u ervan overtuigd bent dat onze verwerkingsactiviteiten en technische en organisatorische maatregelen geschikt zijn voor de doeleinden waarvoor u onze diensten wilt gebruiken en dat u ons inschakelt om de persoonsgegevens te verwerken;

• Alle verzoeken van betrokkenen die wij ontvangen direct naar u doorverwijzen en, rekening houdend met de aard van de verwerking, u bijstaan met passende technische en organisatorische maatregelen, voor zover dit mogelijk is, voor het nakomen van uw verplichting om te reageren op verzoeken tot uitoefening van de de rechten van de betrokkene vastgelegd in Hoofdstuk III van de AVG;

• U helpen bij het waarborgen van de naleving van de verplichtingen op grond van de artikelen 32 tot en met 36 van de AVG, rekening houdend met de aard van de verwerking en de informatie die ons ter beschikking staat en alleen in het geval dat redelijkerwijs niet van u kan worden verwacht dat u aan de vereisten van de artikelen voldoet 32 t/m 36 zonder onze informatie en/of hulp (u beschikt bijvoorbeeld niet over of heeft anderszins geen toegang tot de gevraagde informatie). Wij kunnen onze redelijke kosten op basis van tijd en materiaal in rekening brengen om u dergelijke hulp te bieden;

• Bewaar persoonlijke gegevens in overeenstemming met de bewaartermijnen uiteengezet in onze Privacyverklaring;

• U alle informatie ter beschikking stellen die nodig is om de naleving van de verplichtingen uit artikel 28, lid 3, aan te tonen en audits, inclusief inspecties, mogelijk maken en eraan bijdragen, uitgevoerd door u of een andere door u gemachtigde auditor, op voorwaarde dat: (i) u ons geeft minimaal 7 dagen van tevoren op de hoogte stellen dat een audit of inspectie vereist is; (ii) u ons een redelijke termijn geeft om aan elk informatieverzoek te voldoen; (iii) ervoor zorgen dat alle informatie die door u of uw auditor(s) wordt verkregen of gegenereerd in verband met dergelijke informatieverzoeken, inspecties en audits strikt vertrouwelijk wordt gehouden; (iv) ervoor zorgen dat een dergelijke audit of inspectie wordt uitgevoerd tijdens normale kantooruren, met minimale verstoring van onze activiteiten; (v) per kalenderjaar is niet meer dan één audit en één informatieverzoek toegestaan; en (vi) het betalen van onze redelijke kosten voor het assisteren bij het verstrekken van informatie en het mogelijk maken van inspecties en audits;

• Redelijke stappen ondernemen om de betrouwbaarheid te garanderen van iedereen aan wie wij toegang geven tot persoonlijke gegevens, en ervoor zorgen dat de toegang in elk geval beperkt is tot die personen die de relevante persoonlijke gegevens moeten kennen of er toegang toe moeten hebben, voor zover noodzakelijk voor de doeleinden van de voorwaarden ; En

• U onverwijld (en indien mogelijk binnen 24 uur) op de hoogte stellen wanneer wij of een subverwerker kennis krijgen van een inbreuk in verband met persoonsgegevens die betrekking heeft op persoonsgegevens die namens u worden verwerkt, waarbij u voldoende informatie wordt verstrekt om u in staat te stellen aan eventuele rapportage- of informatieverplichtingen te voldoen betrokkenen van het lek in verband met persoonsgegevens.

Hierbij geeft u Yorkshire Design toestemming om subverwerkers in te schakelen voor de verwerking van persoonsgegevens namens u. Wij zullen u informeren voordat wij namens u verwerkte persoonsgegevens overdragen aan een nieuwe subverwerker. Na ontvangst van dergelijke informatie dient u ons op de hoogte te stellen als u bezwaar maakt tegen de nieuwe subverwerker. Als u binnen zeven kalenderdagen na ontvangst van de informatie geen bezwaar maakt tegen de subverwerker, wordt u geacht de subverwerker te hebben geaccepteerd. Als u redelijkerwijs bezwaar heeft gemaakt tegen de nieuwe subverwerker en de partijen er niet binnen een redelijke termijn in zijn geslaagd overeenstemming te bereiken over een oplossing, heeft u het recht deze voorwaarden te beëindigen met een door u bepaalde opzegtermijn, onverminderd eventuele andere rechtsmiddelen. beschikbaar op grond van de wet of contract. Tijdens de opzegtermijn zullen wij geen namens u verwerkte persoonsgegevens overdragen aan de subverwerker.

Yorkshire Design zal passende schriftelijke overeenkomsten aangaan met al haar subverwerkers onder voorwaarden die grotendeels vergelijkbaar zijn met deze algemene voorwaarden. Wij blijven primair aansprakelijk jegens u voor de uitvoering of niet-uitvoering van de verplichtingen van de subverwerkers. Op uw verzoek zijn wij verplicht informatie te verstrekken over elke subverwerker, waaronder naam, adres en de verwerking die door de subverwerker wordt uitgevoerd.

Wij zullen namens u verwerkte persoonsgegevens niet overdragen naar een land buiten het Verenigd Koninkrijk dat door de Europese Commissie niet wordt erkend als een land dat een passend beschermingsniveau heeft in overeenstemming met de wetgeving inzake gegevensbescherming, tenzij de overdracht wordt bewerkstelligd door middel van dergelijke juridisch afdwingbare mechanismen. ) voor de overdracht van persoonlijke gegevens, zoals van tijd tot tijd toegestaan op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming.

12. Standaard medialevering
Tenzij anders aangegeven in de projectofferte, gaat deze overeenkomst ervan uit dat alle tekst door u in elektronisch formaat wordt aangeleverd (Word of Google Docs geleverd via USB-stick, e-mail of FTP) en dat alle foto's en andere grafische afbeeldingen fysiek worden aangeleverd in afdrukken van hoge kwaliteit, geschikt voor scannen of elektronisch in .gif-, .jpeg-, .png- of .tiff-formaat. Hoewel Yorkshire Design alle redelijke pogingen zal ondernemen om afbeeldingen of gedrukt materiaal dat is verstrekt voor gebruik bij het maken van uw website, terug te sturen, kan een dergelijke teruggave niet worden gegarandeerd.

13. Ontwerpkrediet en marketing
Een link naar Yorkshire Design zal in kleine letters of in een kleine afbeelding onderaan uw website verschijnen, tenzij u specifiek vraagt dat deze niet aanwezig is. Als er een afbeelding wordt gebruikt, wordt deze zo ontworpen dat deze past in het algehele ontwerp van de site.

U stemt ermee in dat de ontwikkelde website in het portfolio van Yorkshire Design mag worden gepresenteerd en verleent Yorkshire Design hierbij een wereldwijde, eeuwigdurende, niet-exclusieve licentie om zijn naam, logo en merknaam te gebruiken voor reclame-, marketing- en promotionele activiteiten.

14. Servers van derden
Yorkshire Design ontwerpt en test websites om op zijn eigen servers te werken. Zodra de website voltooid is, brengen we de website over naar uw eigen server die u beheert, en op dit punt, zodra u zich heeft afgemeld, zullen eventuele fouten die optreden nadat de site is geüpload en getest een kost van £ 60 per uur (plus btw) met zich meebrengen. om software te repareren die af en toe hapert of defect is.

Wij hanteren een transparant systeem waarin u volledige controle heeft over uw website en domeinnaam. Om deze controle te aanvaarden, moet u ook accepteren dat eventuele softwarefouten na voltooiing de genoemde reparatie- en onderhoudskosten met zich meebrengen.

Voor eventuele daaropvolgende reparaties of onderhoud is tijdelijke toegang tot uw server via FTP nodig om de vereiste werkzaamheden te voltooien.

15. Wijzigingen na plaatsing
In het geval dat U wijzigingen wilt aanbrengen aan de website nadat deze is geïnstalleerd, gaat u ermee akkoord Yorkshire Design de mogelijkheid te geven een prijsopgave te doen voor dergelijke wijzigingen. Er bestaat geen verplichting om de offerte van Yorkshire Design te aanvaarden.

Yorkshire Design kan geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor eventuele wijzigingen die door uzelf of door derden aan de website worden aangebracht nadat deze zijn geïnstalleerd. Dergelijke wijzigingen omvatten, maar zijn niet beperkt tot toevoegingen, wijzigingen of verwijderingen.

16. Domeinnamen
Yorkshire Design kan namens u domeinnamen aankopen. Betaling met betrekking tot en verlenging van deze domeinnamen is uw eigen verantwoordelijkheid. We kunnen het domein in ons Godaddy-account houden, of als alternatief kunnen we de domeinnaam naar u overdragen in overeenstemming met ons eerlijke ontwerpproces. Het verlies, de annulering of anderszins van het domein veroorzaakt door niet of te late betaling valt niet onder de verantwoordelijkheid van Yorkshire Design. Om er zeker van te zijn dat de betaling tijdig wordt ontvangen, dient u de betalingstermijnen bij te houden.

17. Producten van derden
Software van derden die Yorkshire Design ermee instemt te leveren, wordt geleverd in overeenstemming met de standaardvoorwaarden van de relevante licentiegever. De eenmalige licentiekosten voor dergelijke software van derden zijn inbegrepen in de op grond van artikel 1 te betalen kosten.

18. Algemeen
Deze voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen de partijen en vervangen alle eerdere verklaringen, beloften, garanties, garanties, afspraken en overeenkomsten tussen hen, zowel schriftelijk als mondeling, met betrekking tot hun onderwerp. Het nalaten of vertragen door een partij om enig recht of rechtsmiddel uit te oefenen dat krachtens deze overeenkomst of de wet wordt geboden, vormt geen verklaring van afstand van dat of enig ander recht of rechtsmiddel, noch zal het verdere uitoefening van dat of enig ander recht of rechtsmiddel verhinderen of beperken. remedie.

Deze voorwaarden geven geen aanleiding tot rechten op grond van de Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999 om enig deel van deze voorwaarden af te dwingen. Geen enkele wijziging van deze voorwaarden is van kracht tenzij deze schriftelijk is vastgelegd en is ondertekend door de partijen (of hun bevoegde vertegenwoordigers).

Een kennisgeving aan een partij op grond van of in verband met deze voorwaarden dient schriftelijk en in het Engels te gebeuren, per e-mail of via bezorgservice op de volgende werkdag. Kennisgevingen aan de Klant worden verzonden naar het e-mailadres of adres dat het laatst aan Yorkshire Design is meegedeeld. Kennisgevingen aan Yorkshire Design moeten worden verzonden naar het e-mailadres of adres vermeld op https://yorkshiredesign.co.uk/contact-us.

19. Digitale marketing en training
Yorkshire Design zal de componenten van het door u gekozen werkgebied voor digitale marketing honoreren, op voorwaarde dat er een overeenkomst wordt gesloten voor een contract van minimaal 3 maanden en dat maandelijkse betalingen vooraf worden ontvangen, op maandelijkse basis in overeenstemming met de startdatum van het contract. Mocht de betaling niet op tijd binnen zijn, dan betreuren wij het dat de verdere werkzaamheden worden stopgezet totdat dit is verholpen.

Voor trainingen is bij boeking een vooruitbetaling van vijfentwintig (25) procent vereist, waarbij de resterende vijfenzeventig (75) procent verschuldigd is zodra de training is begonnen.

20. Aansprakelijkheid
Niets in deze voorwaarden zal de aansprakelijkheid van een van beide partijen uitsluiten of beperken voor: (a) overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door nalatigheid; b) fraude; of (c) enige andere aansprakelijkheid die niet kan worden uitgesloten of beperkt onder de toepasselijke wetgeving.

Yorkshire Design is op grond van of in verband met deze voorwaarden of enig onderpandcontract niet aansprakelijk voor: (a) omzetverlies; (b) verlies van werkelijke of verwachte winst; (c) verlies van contracten; (d) omzetverlies; (e) verlies van kansen; (f) verlies van goodwill of reputatie; (g) verlies van, schade aan of corruptie van gegevens; (h) indirecte schade of gevolgschade; (i) verlies of schade veroorzaakt door een onnauwkeurigheid, weglating, vertraging of fout, hetzij als gevolg van nalatigheid of een andere oorzaak bij de productie van de website; of (j) verlies of beschadiging van de kunstwerken/foto's van de Klant die voor de website zijn aangeleverd, hetzij als gevolg van nalatigheid of anderszins.

De volledige aansprakelijkheid van Yorkshire Design jegens u met betrekking tot welke claim dan ook of schending van deze overeenkomst, al dan niet voortkomend uit nalatigheid, is beperkt tot de kosten betaald voor de diensten onder deze overeenkomst met betrekking tot welke de schending is ontstaan.

21. Deelbaarheid
In het geval dat een of meer bepalingen van deze overeenkomst ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar worden geacht, blijven de overige bepalingen van deze overeenkomst onaangetast en zal de overeenkomst niet alleen om deze reden nietig zijn. Een dergelijke ongeldige, onwettige of niet-afdwingbare bepaling zal worden vervangen door een wederzijds aanvaardbare geldige, wettelijke en afdwingbare bepaling, die het dichtst in de buurt komt van de bedoeling van de partijen die aan de oorspronkelijke bepaling ten grondslag liggen.

22. Toepasselijk recht en jurisdictie
Deze voorwaarden en elk geschil of claim (inclusief niet-contractuele geschillen of claims) die voortvloeit uit of verband houdt met deze voorwaarden of het onderwerp of de formatie ervan, worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Engeland en Wales. Elke partij gaat er onherroepelijk mee akkoord dat de rechtbanken van Engeland en Wales de exclusieve jurisdictie hebben om geschillen of claims (inclusief niet-contractuele geschillen of claims) te beslechten die voortvloeien uit of verband houden met deze voorwaarden of het onderwerp of de vorming ervan.

Bijgewerkt op 6 januari 2024